Profesor Wincenty Ku?ma, jeden z najwybitniejszych wsp?cze?nie ?yj?cych polskich rze?biarzy, w maju 2010 roku obchodzi jubileusz 75-lecia urodzin. Rocznica wyrazista jak ta, wyznaczaj?ca tak?e okres prawie pi??dziesi?ciu lat twrczo?ci, poprzez swj punkt zaznaczony na linii czasu, ktry up?yn?? od rozpocz?cia artystycznej samodzielno?ci, narzuca perspektyw? spojrzenia na Dzie?o, ktre ci?gle si? przecie? staje, b?d?c nadal ?ywym i otwartym.

Twrca, imponuj?cy sw? energi? i witalno?ci? i demonstruj?cy w swej twrczo?ci dojrza?y kunszt Mistrza, dla ktrego nie istniej? ?adne przeszkody ani tajemnice zwi?zane z przekazywaniem swej wizji, jest aktualnie w okresie niezwykle rytmicznej realizacji rozpocz?tych wcze?niej i podejmowanych coraz to nowych projektw artystycznych.

Perspektywa spojrzenia na to, co zosta?o dokonane, mo?e wi?c ulec zmianie, gdy do biografii dopisane zostan? nowe fakty i w??czone zostan? aktualnie powstaj?ce dzie?a. Artysta ci?gle bowiem zaskakuje nas nieoczekiwanymi zmianami w swojej twrczo?ci.

Perspektyw? obecn? wyznaczaj? abstrakcyjne i metaforyczne kompozycje z po?owy lat sze??dziesi?tych oraz stacje Drogi Krzy?owej realizowane w ostatnich ponad dziesi?ciu latach w Sanktuarium w Pasierbcu; monumentalna, wysoka na 12 metrw, pe?na blasku nastawa o?tarzowa ?Naj?wi?tsza Rodzina ? Rodzina Rodzin? ods?oni?ta i po?wi?cona w 2008 roku w krakowskim ko?ciele w Nowym Bie?anowie i ?O?tarz Trzech Tysi?cleci? (2008) na Ska?ce w Krakowie.

Czas pomi?dzy tymi biegunami wype?niaj? setki realizacji, po?rd nich s? te najwa?niejsze, ktre w rozleg?ej perspektywie otwieraj? b?d? zamykaj? poszczeglne etapy d?ugiej twrczej drogi. Najwi?ksz? wyrazisto?ci?, mimo bogactwa i r?norodno?ci, jakie cechuj? imponuj?c? pod wzgl?dem ilo?ci dzie? twrczo?? artysty, na pierwszy plan wybijaj? si? monumentalne realizacje w sposb znacz?cy obecne w polskiej przestrzeni publicznej, a tak?e du?e, ca?o?ciowe rozwi?zania przestrzeni sakralnych.

Jan Pamu?a
Krakw, 2010

© 2011, Wincenty Kućma

design: Creator